<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Healthcare-rapport: Bristande krisberedskap inom vården

Läkare och patient ‹ Tillbaka till artiklarna

Oro i omvärlden, accelererande global uppvärmning, ökad vårdtyngd och ett osäkert ekonomiskt läge är komplexa utmaningar, även för vården. För att navigera genom utmaningarna behövs kompetensförsörjning, förändrade arbetssätt och digitala lösningar. Det här visar en färsk rapport som har tagits fram av PwC, tillsammans med biopharmaföretaget AbbVie och e-hälsoaktören CompuGroup Medical. Ta del av fler insikter här.

Vårdens insatser för ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga såväl för planeten i stort som för att nu och i framtiden kunna erbjuda en god, jämlik och tillgänglig vård trots förändrade förutsättningar. 

Ta del av insikterna från rapporten:
Vägen till en hållbar vård 2030

Utbildning i krisberedskap

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att alla som arbetar inom vården får utbildning och möjlighet till övning i krisberedskap, detta för att snabbt kunna ställa om vid en krishändelse. Den här bilden stämmer dock inte med verkligheten. Endast var sjätte anställd inom sjukvården har en aktuell utbildning i krishändelser, och många känner sig otrygga med situationen. Resultaten visar också att många svenskar räknar med att vården kommer att bli sämre fram till år 2030.

– Det är tydligt att det krävs mer arbete med säkerhet och beredskap inom vården, inte minst med tanke på det oroande omvärldsläget och erfarenheter från pandemin. Det är heller inte bara personalen som känner sig osäkra på hur de ska agera vid en kris. Vår undersökning visar också att endast en av fem svenskar känner sig helt trygga med att vården kan möta deras vårdbehov i en krissituation, säger Jon Arwidson, branschansvarig för hälso- och sjukvård på PwC Sverige. 

Regionerna saknar budgetposter för kompetenshöjning

Vid de djupintervjuer som genomförts med vårdspecialister, är samtliga överens om att kompetensförsörjningen är den svenska vårdens största framtidsutmaning.

– Vi ser att samtliga regioner har politiskt beslutade dokument om kompetensförsörjning för vårdpersonal. Samtidigt är det bara knappt en fjärdedel av dem som har en specifik budgetpost för detta, berättar Cecilia Fornstedt, rådgivare med inriktning hälso- och sjukvård, PwC och fortsätter;

– Men att enbart utbilda och anställa räcker inte för att lösa vårdens resursbrist. Vi behöver även förändrade arbetssätt och använda nya digitala lösningar. Och att tänka utanför de klassiska boxarna. Jag tror att både spana på hur helt andra branscher eller länder löst liknande utmaningar samt att samarbeta med näringsliv och forskningsvärlden kan bidra inom området.

Välkommen att kontakta oss!

Alex Johnston & Cecilia Fornstedt

Alex Johnston & Cecilia Fornstedt

Alex Johnston och Cecilia Fornstedt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Alex och Cecilia är rådgivare till regioner, myndigheter, privata bolag och idéburen verksamhet och har gedigen erfarenhet inom såväl hälso- och vårdsektorn som läkemedelsindustrins olika delar. Uppdragen kan handla om styrning och ledning, förändringsarbete som till exempel digitalisering.
Alex: 0728-80 94 75, alex.johnston@pwc.com
Cecilia: 0728-80 92 16, cecilia.fornstedt@pwc.com

Lämna en kommentar