<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så jobbar svenska företag med inkludering och mångfald

Man i rullstol och kvinna ‹ Tillbaka till artiklarna

Kantar Sifo har på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC intervjuat drygt 1 000 företagare om deras arbete och syn på inkludering och mångfald. Undersökningen visar att färre än vart fjärde företag arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald på sin arbetsplats och ett fåtal har en ansvarig för dessa frågor i ledningsgruppen eller styrelsen. Samtidigt tror företagen att stöd för språkutbildning och lägre arbetsgivaravgifter kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Nyckelinsikter från rapporten

  • Resurser i form av pengar men även att ha personer i organisationen som ansvarar för inkludering och mångfald samt att stärka den egna kompetensen är väsentligt för att få till en högre grad av inkludering och mångfald på svenska arbetsplatser.
  • Inkluderings- och mångfaldsarbetet är viktigt för att attrahera talanger och behålla företagets konkurrenskraft.
  • Många företag har insikter om att de behöver arbeta mer med detta. Men att gå från ord till handling är en större utmaning. Ett första steg är att helt enkelt prata om hur man vill ha det på den egna arbetsplatsen och att sätta mål.

En fjärdedel av svenska företag arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald

Undersökningen visar att 24 procent av företagen arbetar aktivt för att öka inkludering och mångfald på sin arbetsplats. Bland företag med tio eller fler anställda uppgav 37 procent att de arbetar aktivt med detta, medan 20 procent av de mindre företagen gav samma svar. 

Av de företag som arbetar aktivt med att öka inkludering och mångfald har 57 procent även en strategi för detta arbete och 46 procent har målsatt det. Bland det totala antalet respondenter är det betydligt färre som arbetat fram en strategi och satt mål, 16 respektive 12 procent.

Språkutbildning och lägre arbetsgivaravgifter kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden

En majoritet av företagen i undersökningen anser att det behövs politiskt stöd för språkutbildning och riktat ekonomiskt stöd. Hela 76 procent anser att det behövs politiskt stöd för språkutbildning till anställda som inte kan svenska. 59 procent instämmer i att lägre arbetsgivaravgifter eller annat ekonomiskt stöd kan öka den etniska mångfalden på företag.

Samtidigt upplever fyra av tio att polariseringen i samhället är ett hot mot företagets tillväxt. Bland företag som aktivt arbetar för att öka inkludering och mångfald ger hälften samma svar medan drygt 40 procent av alla respondenter endast i låg eller ingen omfattning ser att det finns en polarisering som hotar deras tillväxt.

Hälften anser att svenska företag kan göra mer för att förbättra integrationen

Drygt hälften, 53 procent, av deltagarna i undersökningen instämmer i att svenska företag bör göra mer för att förbättra integrationen. Bland kvinnor som deltog i undersökningen anser så många som 61 procent att svenska företag bör göra mer för integrationen medan 50 procent av männen gav samma svar. Bland företag som arbetar aktivt för inkludering och mångfald är det hela 70 procent som instämmer i detta.

Attrahera talanger och öka företagets konkurrenskraft

För deltagarna i undersökningen är de främsta anledningarna till att arbeta med inkludering och mångfald att attrahera och behålla talanger samt att öka konkurrenskraften. Men de tror även att de kan stärka innovationsförmågan genom detta arbete samt att det är en viktig del i deras samhällsansvar. 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC under maj 2023, och 1 046 företagare har medverkat. Bakgrunden till undersökningen är att belysa hur svenska företag arbetar med inkludering och mångfald, samt vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete i det egna företaget. Här finner du rapporten Perspektiv: Näringslivet 2023.

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan Eriksson arbetare på PwC:s kontor i Stockholm. Johan är kommunikationschef på PwC.

Kontakt: 072-880 95 08, johan.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar