<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuella redovisningsfrågor K2/K3

Filip Wedlin och Sune Edvardsson, PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Vilka nya krav ställs på bostadsrättsföreningars årsredovisning, vad innebär remisserna om K2 och K3 från Bokföringsnämnden och hur ska elstöd redovisas? Det och andra aktuella frågor inom redovisningsområdet får du en genomgång av här.

Nya krav på årsredovisningen för bostadsrättsföreningar

Från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare är det krav på att bostadsrättsföreningar ska ha en kassaflödesanalys. Om föreningens verksamhet visar på förlust ska även upplysning lämnas om vad den förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska förvaltningsberättelsen även innehålla nyckeltal som gör det lättare för intressenter att bedöma verksamheten. Ta del av Bokföringsnämndens vägledning här.

Nyheter från Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden har under 2023 publicerat en remiss avseende översyn av K2 och K3-regelverket. Den främsta förändringen avser vem som kan använda K2. BFN inför två begränsningar till vem som kan använda K2:

 • Bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar får inte tillämpa K2
 • Företag som har en eller flera utländska filialer får inte tillämpa K2

Förutom ovan så finns det också några kvalitativa egenskaper som gör att ett bolag inte kan använda K2:

 • uppskjuten skatt 
 • en eller flera transaktioner som är väsentliga och säkrade (vissa undantag) 
 • byggnad som huvudsaklig tillgång, en eller flera byggnader med betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder
 • transaktioner, tillgångar eller skulder som är väsentliga och vars redovisning inte direkt eller indirekt regleras i K2-regelverket som till exempel konvertibla skuldebrev, egetkapitalinstrument eller olika former av incitamentsprogram.

 • Undantag: Företag som underskrider gränsvärdena för revision får tillämpa K2 trots om de har någon av ovan transaktioner, men inte företag med utländska filialer, bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar. 

För K3 är det inte några förändringar kring vem som får använda regelverket förutom att det kommer att bli fler. Några av ändringarna är:

 • upplysning i förvaltningsberättelsen om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget utgår, vilket inte heller är ett krav i IFRS 
 • förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga rättelser av fel (speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget) 
 • resultaträkningen inkluderar en ny punkt. Utgifter som är hänförliga till tillverkning av varor eller anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i en kostnadsslagsindelad resultaträkning oavsett vilken kostnad som avses
 • för rörelseförvärv föreslås tidsbegränsningen om tolv månader tas bort för när tilläggsköpeskilling ska beaktas vid bestämmande av anskaffningsvärdet. Detta innebär, om förslaget går igenom, att förändringar i tilläggsköpeskilling ska påverka anskaffningsvärdet/förvärvsanalysen oavsett om en ändring sker senare än tolv månader från förvärvstidpunkten.

Andra nyheter

 • Elstöd ska redovisas i den period som beslutet från Skatteverket ges. Det finns en möjlighet att i K2 periodisera den del av stödet som överstiger kostnaden under 2023 till 2024. 
 • Uppdatering bokföringslagen: Det finns ännu ingen lagrådsremiss eller proposition utifrån utredningen “Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” som överlämnades till Näringsdepartementet i juni 2021.
 • Det finns ett förslag på att datering vid undertecknande av årsredovisning ersätts med ett krav på att årsredovisningen dateras. Det är den dag då styrelse och Vd är överens om innehållet i årsredovisningen. 

Läs mer om redovisning

Vill du veta mer?

Sune Edvardsson & Filip Wedlin

Sune Edvardsson & Filip Wedlin

Filip Wedlin och Sune Edvardsson jobbar på PwC:s kontor i Göteborg. Både Filip och Sune jobbar som redovisningsspecialister avseende K2, K3 och IFRS.
Sune: 070-929 12 64, sune.edvardsson@pwc.com
Filip: 072-580 05 17, filip.wedlin@pwc.com

Lämna en kommentar