<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuella redovisningsfrågor K2/K3

Filip Wedlin och Sune Edvardsson, PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Vilka nya krav ställs på bostadsrättsföreningars årsredovisning, hur ska kryptotillgångar redovisas och vilket värderingsregelverk gäller vid fusion? Det men även andra aktuella frågor inom redovisningsområdet samt nyheter från Bokföringsnämnden får du en genomgång av här.

Nya krav på årsredovisningen för bostadsrättsföreningar

Från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare är det krav på att bostadsrättsföreningar ska ha en kassaflödesanalys. Om föreningens verksamhet visar på förlust ska även upplysning lämnas om vad den förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska förvaltningsberättelsen även innehålla nyckeltal som gör det lättare för intressenter att bedöma verksamheten.

Nyheter från Bokföringsnämnden

  • En påminnelse gällande redovisning av fusion - Från och med 2022 är det enbart det nya allmänna rådet BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion som gäller. Detta innebär bland annat att koncernvärdemetoden inte längre får användas.
  • Upplysningar om händelser som väsentligt påverkar företaget - I årsredovisningslagen finns bestämmelser om att man ska lämna upplysningar om händelser som väsentligt påverkar företaget. En aktuell händelse är kriget i Ukraina som kan innebära en påverkan, men det kan även finnas andra makroekonomiska faktorer att ta hänsyn till givet nuvarande omvärldsläge. Ett företag behöver endast lämna upplysning om man direkt eller indirekt är påverkad av händelser i omvärlden, och i så fall på vilket sätt omvärldshändelserna påverkat företaget.
  • Översyn av K2 och K3-regelverket - Bokföringsnämnden kommer inom kort att publicera en remiss avseende översyn av K2 och K3-regelverket. Förtydliganden och uppdateringar är att vänta men några detaljer är ännu inte kända.
  • Kryptotillgångar - Bokföringsnämnden har beställt en utredning av hur kryptotillgångar ska redovisas men har inte kommit med något ställningstagande än. Dock kan redan nu konstateras att denna typ av tillgångar sällan uppfyller kraven på att vara en finansiell tillgång utan kommer i många fall snarare att redovisas som varulager eller immateriell tillgång.

Andra nyheter

  • Uppdatering bokföringslagen - Det finns ännu ingen lagrådsremiss eller proposition utifrån utredningen “Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” som överlämnades till Näringsdepartementet i juni 2021.
  • Software as a Service (SaaS) - Det företag behöver förhålla sig till är om en molnbaserad IT-investering är en tjänst de köper in eller om det är en immateriell tillgång och hur det ska redovisas? Om utgifterna avser en tjänst ska den redovisas som en kostnad i de perioder den erhållits. Uppfyller utgifterna för att konfigurera och anpassa en IT-miljö kravet på aktivering kan dessa helt eller delvis aktiveras som en immateriell tillgång.
  • Uppdatering av digital inlämning av årsredovisning - Läs frågor och svar kopplade till uppdatering av digital inlämning av årsredovisning för K2 och K3 i tidningen Balans.

Läs mer om redovisning

Vill du veta mer?

Sune Edvardsson & Filip Wedlin

Sune Edvardsson & Filip Wedlin

Filip Wedlin och Sune Edvardsson jobbar på PwC:s kontor i Göteborg. Både Filip och Sune jobbar som redovisningsspecialister avseende K2, K3 och IFRS.
Sune: 070-929 12 64, sune.edvardsson@pwc.com
Filip: 072-580 05 17, filip.wedlin@pwc.com

Lämna en kommentar