Tullutmaningar att vänta för svenska företag oavsett hur brexit slutar

TM_tull ‹ Tillbaka till artiklarna

Diskussionerna kring en eventuell brexit visar hur angeläget det är för företag med gränsöverskridande varuhandel att stärka upp sin tullkompetens och se över sina tillstånd hos tullmyndigheterna i respektive land. Oavsett vilket avtal som förhandlas fram mellan Storbritannien och EU så aktualiseras i samband med en brexit en tullunionsgräns och över en sådan kan inte varor fraktas utan att bli kontrollerade.

Med tanke på de stora varuvolymer som det handlar om och hur känsligt det är att införa en fysisk tullgräns mellan Nordirland och Irland så önskar aktörerna, på båda sidor, att designa och implementera en ”smart” tullunionsgränslöning. Detta bygger på att man ska kunna lita på företag som har stora och regelbundna handelsvolymer. De ska kunna påvisa att de har en hög grad av tullregelefterlevnad för att friktionsfritt föra sina varor över gränserna.

Ett sätt för företag att påvisa hög grad av tullregelefterlevnad är att inneha en AEO-status (ett system som funnits sedan 2008). AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Företag som innehar en AEO-status anses ha högre tulldatakvalitet i inlämnade tulldeklarationer. Det är dessa företag som tullmyndigheter runt om i världen vill ge lättnader. Idag har företag med AEO-status till exempel en klar fördel när de exporterar, särskilt till USA, Brasilien och Kina, som erkänt statusen som likvärdig till deras motsvarigheter.

En variant till AEO har nu tagits fram av myndigheterna i Storbritannien för att underlätta varuhandeln Post-brexit. Statusen heter TSP, ”Transitional Simplified Procedures” och innebär att mängden information ett importerande och exporterande företag behöver ge i en tulldeklaration minskar. Tillståndet innebär även att ett företag kan skjuta upp betalningen av tull och andra avgifter. Trots de stora ekonomiska fördelarna kommer nu signaler från tullmyndigheten i Storbritannien att företagen inte klarar av att uppnå kraven och att över hälften av ansökningarna därför avslås, se länk nedan.

Det är lätt att fastna i den tullproblematik som drivs av brexit, men det pågår parallellt en omställning som skapar nya utmaningar för import och exportföretag. Under det här decenniet har ett antal initiativ och beslut tagits på global nivå vad gäller digital spårbarhet. Ambitionen med regelverken som växer fram (till exempel genom WTO, WCO och EU:s tullkodex) är att helt gå ifrån den analoga dokumenteringen för att skapa en digital spårbarhet i realtid.

Då tullhantering av tradition främst hanterats av speditörer och tullombud så finns det många utmaningar för företag att ställa om till den digitalisering av dataflöden som drivs framförallt av EU:s tullkodex. I det här läget är det viktigt att Svenska företag efterlever kriterierna stipulerade i tullregelverken och om möjligt ansöker om AEO-status. Därför är det viktigt att betona oavsett utgången av brexit, så bör företagen klara av att:

  • kontrollera och styra upp sina tullkostnader - många företag har idag en begränsad bild över hur mycket som betalas i tull och andra avgifter.
  • utnyttja komplexa frihandelsavtal - många företag saknar idag processer för att säkra att villkoren i frihandelsavtalen efterlevs.
  • hantera tullrevisioner - datadrivna revisioner ställer högre krav på företag att arbeta aktivt med kvalitetssäkring av data.
  • ställa om och anpassa sin verksamhet och varuflöden efter handelskrig och andra protektionistiska handelshinder - vi ser dagligen rapporter om handelskrig och olika åtgärder som kan få en direkt påverkan på ett företags resultat.
  • förhandla och kontraktera speditörer och tullombud - eftersom ansvaret för tullhanteringen slutligt ligger hos företagen behöver de generellt bli bättre på att ställa krav men även ha bättre egenkontroll.
  • ifrågasätta tullverkens beslut och tolkningar av Tullagstiftningen.
  • driva och bevaka förändringar på tullagstiftningsområdet.

Klarar inte företagen detta idag så kommer de verkligen att behöva göra det imorgon (Post-brexit).

Läs mer om brexit.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln