Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ompröva sina importdeklarationer för att få tullättnad, verkligen uppfyller kriterierna för tullfri import. EU-kommissionens granskning visade bland annat att många företag inte kan uppvisa de styrkande handlingarna i original och att många ursprungscertifikat hänvisar till fel typ av varor. Felen ansågs vara så pass allvarliga att kommissionen nu kräver att Tullverket ska efterkontrollera samtliga importörer som deklarerat och yrkat på förmånsbehandling i efterhand.

Genom de frihandelsavtal och tullunionsavtal som EU ingått med många länder ges företag möjlighet till tullnedsättning eller i bästa fall tullfrihet på sina importvaror. Frihandelsavtal går ut på att varor som uppfyller reglerna för att bli ursprungsvaror kan få förmånsbehandling när ett företag importerar dem. Detsamma gäller efter företaget exporterat varorna och deras avtalspart importerar dem. Tullverket kallar detta för ”förmånsberättigade importvaror”, och för att dessa tullförfaranden inte ska missbrukas krävs det omfattande kontroll både av de importerande företagen som av tullmyndigheterna.

Tullverkets kontroll fokuserar på att fastställa ett korrekt ursprung av de importerade varorna. Syftet med kontrollen är att kontrollera att företaget på ett korrekt sätt har fullgjort sin deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullagstiftningen. För ett företag som importerar frihandelsvaror innebär detta att företaget alltid behöver vara beredda på att Tullverket kan komma att kräva in följande handlingar:

  1. Ursprungscertifikat (i original)
  2. Andra ursprungsintyg som exempelvis fakturadeklarationer
  3. I vissa fall, transportdokument som ska styrka direkttransport

Om ett företag som blir ombedd att visa upp handlingar som styrker ursprunget inte kan göra det, kommer Tullverket att debitera företaget tullavgifter. För de företag som brister i sin hantering av styrkande handlingar kan detta bli en dyrköpt läxa.

Kommentar

Tullverket gick ut och flaggade för dessa utökade kontroller i slutet av 2017. Men för många företag, speciellt de företag som helt valt att lägga ut sin tullhantering på en extern part, gick denna nyhet obemärkt förbi.

Det är inte helt ovanligt att företag anlitat ombud utan att säkra att ursprungscertifikaten arkiveras och sparas i original (det vill säga fem år plus innevarande år). Det är inte heller ovanligt att företag brister i att kontrollera att ursprungsintygen är utfärdade på rätt grunder och att de är kopplade till rätt importvaror. Resultatet av bristande kontroll innebär nu att många företag blir uppdebiterade med miljonbelopp. För små och medelstora företag kan detta bli ekonomiskt förödande. Speciellt om de inte har kunskap hur de ska agera för att rätta upp felen och därmed minimera den ekonomiska risken.

Vår slutsats är att företag som investerar i att höja tullkompetensen hos sina inköpare och ekonomifunktioner står inför en stor belöning. De företagen kommer inte att bara slippa tråkiga böter, de kommer även ges möjlighet att hitta stora besparingar. Det är inte helt ovanligt att resultatet av PwC:s tullanalyser allt som oftast visar att företag varit helt ovetandes om frihandelsavtalen och därmed betalat stora tullavgifter helt i onödan.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln