Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

paer.magnus.wiseen@pwc.com
Hitta mig på:

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktioner

Av Pär Magnus Wiséen, 6 juli 2018

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktionerDrygt ett år försenat har OECD släppt sitt första utkast om vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. Kortfattat innebär utkastet ett tydligt förespråkande av att koncerninterna lån ska prissättas utifrån varje låntagares individuella förutsättning beaktandes kreditrisk och lånevillkor. Dock gäller förbehållet att lånet och villkoren måste vara affärsmässiga både ur låntagare och långivarens perspektiv, samt att långivaren måste ha erforderlig personal och kunskap att kunna utvärdera och löpande utvärdera kreditrisken.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Även dåliga beslut kring upphandling av externa tjänster är per definition affärsmässiga och avdragsgilla

Av Pär Magnus Wiséen, 11 januari 2018

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngSkattemyndigheter i många länder ifrågasätter ofta nivån på kostnader för tjänster och utlägg som utförts, upphandlats och fakturerats ut samordnat från en centraliserad koncernintern tjänstetillhandahållare. I Italien har detta varit mer frekvent än i många andra länder. Det är glädjande att den italienska Högsta domstolen nu fastslagit att skattemyndigheten inte ska bedöma den affärsmässiga nyttan eller rättfärdigheten av affärsmässiga strategiska beslut vilka tagits av en koncern, i det avseendet kostnaderna faktiskt funnits och uppburits för det italienska bolagets räkning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beslut om genomförande av en historisk skattereform i USA

Av Pär Magnus Wiséen, 21 december 2017

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngIgår kväll, svensk tid, gav den amerikanska kongressen sitt slutliga godkännande till kammaren och senatskonferens-kommittéavtalet om skattereformslagstiftning (HR 1). Lagstiftningen innebär sänkta skattenivåer för både bolag och privatpersoner samt moderniserar USA:s internationella skatteregler. Skattereformen är den mest betydande förändringen av den amerikanska skattelagstiftningen på mer än 30 år.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Status kring förslaget om ny amerikansk skattereform – potentiellt goda nyheter för svenska bolag

Av Pär Magnus Wiséen, 10 november 2017

Status kring förslaget om ny amerikansk skattereform – potentiellt goda nyheter för svenska bolagArbetskommittén i representanthuset har under veckan fortsatt sitt arbete med den amerikanska skattereformen. Arbetet har i huvudsak varit att revidera sitt förslag baserat på synpunkter från enskilda ledamöter och intressegrupper. Igår presenterade arbetskommittén sin justerade slutversion samt senaten sitt eget förslag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Amerikansk skattereform kan få betydande konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA

Av Pär Magnus Wiséen, 6 november 2017

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngEn omfattande och revolutionerande skattereform föreslås i USA. Blir förslaget verklighet kommer det att innebära att beskattning av amerikanska multinationella bolag anpassas till vad som generellt gäller i övriga världen. Flera av de förändringar som föreslås lär också få långtgående konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA. Nedan följer huvudpunkter med bäring på bolagssektorn ur det 429 sidor långa lagförslaget.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Koncerninterna räntenivåer utmanas världen över

Av Pär Magnus Wiséen, 15 juni 2017

Koncerninterna räntenivåer utmanas världen överDet finns en tydlig trend bland skattemyndigheter att ifrågasätta koncerninterna finansieringslösningar. Nyligen uppjusterades en internationell koncern i Australien efter att lokala skattemyndigheten vid bedömningen av den interna räntan bland annat tog hänsyn till koncernens totala kreditvärdighet. Även i Sverige har det kommit två nya kammarrättsavgöranden inom området som visar att koncerninterna lån är en viktig fråga på skattemyndigheternas agenda.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Av Pär Magnus Wiséen, 12 maj 2017

Transfer pricing i ryssland visar på vikten av dokumentationEtt ryskt bolag blev skyldigt att betala ytterligare skatt och straffavgifter i Ryssland då de inte inkommit med internprissättningsdokumentation eller annat stöd för applicerad prissättningsmetod trots skattemyndighetens begäran. Rättsfallet påvisade också att oberoende företag i vissa fall kan betraktas som företag i intressegemenskap.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Av Pär Magnus Wiséen, 16 november 2016

Rapport_Tax_Transparency_and_CbCR.jpgNu kommer vår senaste uppdatering av Tax transparency and country-by-country reporting – BEPS and beyond. Publikationen innehåller en sammanfattning och jämförelse av de viktigaste landsspecifika rapporteringskraven. Du får en användbar referensguide till nuvarande och kommande bestämmelser med länkar till gällande lagsitftning och anvisningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förändringarna i internationella skatteregler – positivt eller negativt för Sverige?

Av Pär Magnus Wiséen, 21 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.pngI Dagens Industri den 19 oktober gick det att läsa att de införda förändringarna i de internationella skattereglerna kan få bolag att flytta ut från Sverige. Som rapporterats om tidigare i Tax matters innebär reglerna ett tydligare krav på att vinster beskattas där verksamheten de facto bedrivs och beslut fattas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Byte till nytt låneavtal med marknadsmässig ränta träffas av korrigeringsregeln

Av Pär Magnus Wiséen, 27 juni 2016

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.pngHögsta förvaltningsdomstolen har funnit att korrigeringsregeln i inkomstskattelagen kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett annat avtal, med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Utgången var oväntad med hänsyn till tidigare praxis och domen kommer att medföra osäkerhet i många avseenden. Bland annat kan det finnas risk för att ändring av ett koncerninternt marknadsmässigt avtal leder till negativa skattekonsekvenser, även om det nya avtalet är marknadsmässigt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.