Läs artikeln

5 snabba frågor om budgetpropositionen 2016

Lyssna till Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC när han sammanfattar regeringens budgetproposition för år 2016. Vilka är de största ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i budgetpropositionen för 2016 – en sammanställning

I budgetpropositionen för 2016 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen bland annat höjda arbetsgivaravgifter för unga. I övrigt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Olika gåvobegrepp vid överlåtelse av fastighet

Skatterättsnämnden anser att överlåtelsen av fastigheten är en gåva enligt inkomstskattelagen, trots att den inte är en gåva enligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande "Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lönebaserat utrymme och fyraprocentsregeln - en första ”pusselbit”

Skatterättsnämnden har under sommaren kommit med ett förhandsbesked där man prövat hur kravet på ett ägande av minst fyra procent av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Otillåten dubbelbestraffning att påföra skattetillägg vid beskattning av förbjudet lån

Kammarrätten i Jönköping har i en nyligen avgjord dom gällande beskattning av förbjudet lån kommit till slutsatsen att det påförda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets större insatser 2014

Skatteverket höll den 19 februari ett seminarium om vad de särskilt kommer att granska under år 2014. I år satsas extra på att stävja fel ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta domstolen underkänner gåvoavsikten vid fastighetsöverlåtelse till ett aktiebolag

Frågan som Högsta domstolen prövade var om ett bolags förvärv av fastigheter utgjorde tillskott eller köp som är stämpelskattepliktiga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än är sista ordet inte sagt: delar av oppositionen motsätter sig 3:12-förslaget

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen, där de ifrågasätter regeringens förslag om en minsta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så påverkas du som entreprenör av regeringens slutgiltiga förslag för 3:12-regelverket

Den 18 september lämnade regeringen över sin budgetproposition till riksdagen. Som väntat innehöll propositionen förslaget till ...

Läs artikeln