Skattetema i Almedalen - behovet av en större skattereform

Almedalen_Sammanfattning_JK ‹ Tillbaka till artiklarna

Tisdagsförmiddagen under Almedalsveckan brukar PwC viga åt skattefrågor, så också i år. Under dagens första seminarium, som gick under namnet “Röster höjs för en ny stor skattereform - är det rätt väg eller är delreformernas era här?”, hölls en diskussion där paneldeltagarna bland annat avhandlade följande: Har Sverige för höga marginalskatter? Bör bolagsskatten sänkas? Hur ska 3:12-regelverket reformeras?

Seminariepanelen bestod av Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv och Maria Rankka, Sverigechef, Brunswick Group.

På frågan som ställdes i rubriken blev svaret från panelen enhälligt. Det är viktigare att vissa frågor nu verkligen adresseras i delreformer snarare än att det sker inom ramen för en stor skattereform. Paneldeltagarna pekade på risken att ett alltför brett anslag, vilket kan bli fallet i en skattereform, lägger sig som en våt filt över viktiga förändringar som behöver ske inom en snar framtid.

Johan Fall inledde med att peka på några områden där han och Svenskt Näringsliv ser ett starkt behov av förändringar. Dessa är bolagsskatten, marginalskatterna och ägar- och kapitalskatterna. I dessa delar måste Sverige enligt Johan bli mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra länder. Detta sker genom skattesänkningar inom dessa områden vilket också skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Rune Andersson lyfte fram behovet av en översyn av skillnaderna i beskattning av aktiva respektive passiva innehav. Där menade han att det saknas skäl att skattemässigt gynna det senare framför det förra. Han framförde också kritik mot den så kallade 4-procentsspärren i 3:12-reglerna då den exempelvis leder till negativa beskattningskonsekvenser för de som äger små andelar i de bolag som Rune investerat i. Rune framhöll att det är i de bolag som har aktiva ägare som de nya jobben skapas. En översyn av 3:12-reglerna behöver göras och det på ett sätt så att de blir hållbara över en längre tid.

Maria Rankka instämde i att marginalskatterna behöver sänkas och lyfte också fram behovet av enkla och fungerande regler för incitamentsprogram och optioner. Detta behövs för att kunna knyta nyckelpersoner till de svenska bolagen. Nuvarande regler är helt enkelt för snäva, det är för få företag som kan dra nytta av de nya reglerna. Maria pekade också på möjligheten att vända på perspektiven och istället börja med en analys av vilken nivå man vill ha på skola, sjukvård och offentlig service i övrigt och därefter undersöka hur detta finansieras på bästa sätt. Maria pekade också på behovet av en översyn av fastighetsbeskattningen med syfte att minska inlåsningseffekter på marknaden och öka rörligheten. Detta bör justeras snarast enligt Maria.

Även om panelen visade relativt stor enighet i många frågor rådde delade meningar när det gäller de nyligen införda ränteavdragsbegränsningsreglerna. Panelen var visserligen överens om att utformningen av regelverket blivit onödigt komplicerat, men Rune uttryckte som sin åsikt att Sverige borde gå ännu längre för att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital och helt neka avdrag för räntor i bolagssektorn. Johan menade dock att vissa branscher drabbas hårt redan av de införda reglerna.

Sammanfattningsvis tycks paneldeltagarna ha samma uppfattning som en majoritet av företagarna i PwC:s undersökning Skattebarometern 2019 om behovet av en skattereform. Det kan noteras att företagen i nämnda undersökning ser arbetsgivaravgifterna som viktigaste skatten att sänka, medan panelen inte var inne på samma spår, i vart fall inte en generell sänkning utan istället i specifika situationer. Man pekade också på att det finns skatter som kan sänkas utan att detta påverkar statsfinanserna negativt. Givet de politiska utmaningar som finns i det parlamentariska läge som råder och ett tydligt behov av förändringar framstår det som att delreformernas era är här. Det är i vart fall vad vår skattespaning säger just nu, även om Januariavtalet talar om en större skattereform.

Ta del av hela seminariet i efterhand här

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln