<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få till den perfekta styrelsen – så ska du tänka!

Få till den perfekta styrelsen ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i styrelsearbete, ger vi tips och råd på hur du kan göra skillnad i styrelserummet. I detta inlägg, det andra i vår serie, tydliggör vi vem som får vara styrelseledamot samt beskriver hur du ska tänka för att få till den perfekta styrelsen.

Vem får vara styrelseledamot?

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I publika bolag ska styrelsen ha minst tre ledamöter. Följande personer får enligt ABL inte vara ledamöter:

 • En juridisk person
 • Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare eller den som har näringsförbud

Det anges även i ABL att den som inte har för avsikt att utföra det uppdrag som enligt ABL åligger styrelsen får inte utses till ledamot utan godtagbara skäl.

Att bli vald till styrelseledamot är ett ärofyllt men ansvarsfullt uppdrag. Förutom ovanstående lagkrav finns inga ytterligare krav på behörighet hos en styrelseledamot i ägarledda aktiebolag. För svenska börsbolag finns det däremot andra regelverk att beakta gällande bolagsstyrning såsom Svensk kod för bolagsstyrning och börsregler.

Läs också: Därför bör ditt företag ha en aktiv styrelse

Val av styrelse – hur ska du tänka?

För de styrelser som vill ha vägledning i samband med val av nya ledamöter finns det rekommendationer att ta del av i, till exempel ”Vägledning till god styrelsesed” från StyrelseAkademien.

Vad är då viktigt att tänka på i samband med styrelsens sammansättning? Börja gärna med att fundera på vart bolaget är på väg. En av styrelsens uppgifter är att styra bolaget strategiskt. Vilka kunskaper, egenskaper och erfarenheter behövs för det? Vilka finns idag och vilka behöver styrelsen komplettera med? Bör någon i styrelsen bytas ut?

Här är några tips:

 • En bra storlek för mindre bolag är 3-5 ledamöter, för medelstora och större bolag är det vanligare med 5-10 ledamöter.
 • Det är bra om ledamöterna har en mix av kunskaper, egenskaper och erfarenheter som tillsammans ger en ändamålsenlig helhet:

  Viktiga kunskaper: Företagsekonomi, finansiering, revision, juridik, strategi, målstyrning, hållbar utveckling, organisationsutveckling, marknadsföring, teknologi och produktion.

  Uppskattade egenskaper: God integritet, logiskt tänkande, analytisk, ansvarstagande, intresserad av verksamheten, lagspelare och engagerad.

  Värdefulla erfarenheter: Styrelsearbete, affärsutveckling, företagsledning, tillväxtresor, förändringsarbete och stora nätverk.
 • Eftersträva gärna en jämn könsfördelning, åldersfördelning och en bra balans mellan ägare och externa ledamöter.
 • Välj bara ledamöter som kan avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet.
 • Det är viktigt att välja ledamöter som delar bolagets förhållningssätt om etik och moral och som har förmågan att se till företagets bästa vid varje beslutstillfälle.
Läs också:Så tar du in rätt kompetens i styrelsen

När är det lämpligt att ta in externa ledamöter?

När bolaget växer kan det vara läge att anlita en eller flera externa ledamöter som stöd till ägaren. Detta kan till exempel vara lägligt när:

 • bolaget uppnått en viss storlek
 • det finns flera olika ägare i ett bolag
 • bolaget är inne i ett förändringsskede såsom kraftig tillväxt, samgående eller internationalisering

Genom att ta in extern expertis tillförs kompetens och erfarenheter men även tid och energi. En stor fördel är även rollen som bollplank/coach till både ägare och VD samt bidraget av ett utökat kontaktnät.

Läs också:5 anledningar att utöka företagets styrelse


Om du är ägare till bolaget är det viktigt att du tänker igenom din egen roll och hur du vill arbeta i förhållande till styrelsen. Finns det områden du inte vill kompromissa om, klargör det så snart som möjligt.

Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så integrerar du ESG i företagets affär

Många branscher och enskilda företag pressas nu av lägre orderingång och ökande kostnader. Det är då naturligt att fokusera på att lösa det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gränsöverskridande ombildningar - flytta bolag över landsgränserna

Den 31 januari 2023 träder de nya reglerna om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar i kraft. Möjligheten till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fem områden att fokusera på för ledare i privatägda företag

Företag har många stora utmaningar som sker samtidigt och parallellt med stora trender, exempelvis klimatförändringar och demografiska ...

Läs artikeln